Tarieven

 

Kennismakingsgesprek                                 Gratis

 

Therapie                                                             € 85,-  per uur

 

Studententarief*                                             € 70,-  per uur

 

 

Individuele gesprekken duren gemiddeld 1 uur.

Relatiegesprekken duren ongeveer 1,5 uur.

 

*Studententarief geldt op vertoon van collegekaart. Ontvang je als student geen   vergoeding van je zorgverzekeraar, meld dit dan bij aanmelding.

 

Vergoedingen

 

Gestalttherapie wordt in veel gevallen gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Klik hier om te zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 

Relatietherapie wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hier kunt u nagaan of uw verzekering relatietherapie vergoedt. 

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NVAGT en bij de Europese Associatie voor Gestaltherapie (EAGT).

 

Daarnaast sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complelentaire zorg bij koepelorganisatie RBCZ.

 

Opleidingen

 

Ik ben gecertificeerd gestalttherapeut en ervaringsgericht psychosociaal therapeut. Daarnaast heb ik ervaring met pastoraal werk en scholing.

 

Mijn opleidingen zijn:

  • Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestalt (Gezins) Therapie, Kempler Instituut Nederland 
  • Godsdienst Pastoraal Werk/Theologie, Christelijke Hogeschool Ede

 

Overige trainingen:

  • Jaartraining Trauma en Gehechtheid, Centrum voor Hechting en Trauma  te Klarenbeek
  • Brainspotting Fase 1, Brainspotting Nederland
  • PROSA basiscursus From Fear to Trust: Traumavrije medische zorg aan kinderen, Stichting PROSA.
  • Fenomenologisch onderzoek
  • Eendaagse trainingen Gestalttherapie: Inleiding Traumatherapie, Storytelling, Werken in het hier- en-nu van de therapeutische relatie, Seksualiteit, Gewaar worden van het verschil.

 

Therapie - Wat is gestalttherapie? - Privacy & Klachten

Logo NVAGT
Logo RBCZ

Algemene voorwaarden Realation                  
 

1 Bepalingen

 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Cliënt : de partij die de opdracht voor het ontvangen van therapie/hulpverlening

  geeft.

- Realation: de partij die therapie of andere werkzaamheden levert.

- Hulpverlening/therapie: Een psychosociaal hulpverlening/therapeutisch traject

  dat bestaat uit het voeren van gesprekken.

- Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tot het aangaan

  van (of de intentie tot) een traject.


1.1 Toepassing - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle psychosociale hulpverlening van Realation en daarmee verband houdende handelingen.


1.2 Bedrijfsomschrijving - Realation is de vrijgevestigde praktijk voor psychosociale hulpverlening, gevoerd door Leontine Bruin, gecertificeerd gestalttherapeut.


1.3 Werkzaamheden - De bedrijfsactiviteiten betreffen o.a.: psychosociale hulpverlening. Daarnaast nog secundaire werkzaamheden als coaching, trainingen, workshops en lezingen.


1.4 Werkomschrijving - De psychosociaal therapeut verleent haar hulp op een verantwoorde methodische wijze bij problemen voortkomend uit: de persoonlijke of relationele sfeer. Uitgesloten hiervan zijn alle lichamelijke ziekten. De psychosociale therapeut richt zich op het herstel van individueel en relationeel functioneren.


2. Overeenkomst

 

2.1 Duur van de overeenkomst - De overeenkomst start bij aanmelding, schriftelijk of telefonisch. Het is altijd mogelijk om het traject per direct stop te zetten of op te schorten.


2.2 Juridische relatie - De juridische relatie tussen de psychosociaal therapeut en de cliënt betreft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Realation levert een inspanning en er mag verwacht worden dat er zorgvuldig, integer en respectvol wordt gewerkt, wat van een redelijk bekwame vergelijkbare professional conform de professionele standaard in vergelijkbare omstandigheden verwacht mag worden.


2.3 Verantwoordelijkheden - U draagt zelf de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over uw eigen gedrag en de consequenties hiervan. Realation zal de hulpverlening naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2.4 Aansprakelijkheid - Realation is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, emotionele schade, financiële schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met Realation.


2.5 Ziekte en overmacht - Bij ziekte wordt de cliënt zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij ziekte die, naar verwachting langer duurt dan enkele weken wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht. Dan wel de opschorting of stopzetting van de therapie of een doorverwijzing naar een vergelijkbare collega praktijk.


Realation is niet aansprakelijk voor de geleden schade als zij niet aan de verplichtingen kan voldoen wegens overmacht. Overmacht betreft bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, verkeersongeval en dergelijke, tenzij dit aan Realation verwijtbaar is.


3. Vertrouwelijkheid


Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en privacy vindt u op de website.


4. Financiën


4.1 Tarieven - De actuele tarieven per gesprek staan vermeld op de website: www.realation.nl. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Realation is vrijgesteld van BTW-heffing voor haar therapeutische activiteiten.
De factuur kan schriftelijk en/of digitaal worden verstuurd. De betalingstermijn is 15 dagen. Na deze 15 dagen volgt er een betalingsherinnering. Realation behoudt zichzelf de vrijheid voor om per situatie over eventuele incassokosten, het stopzetten van de therapie en het inschakelen van een deurwaarder te beslissen.


Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van de cliënt bestaan om openstaande rekeningen aan Realation te voldoen.


4.2 No show - Afspraken die niet binnen 24 uur vooraf aan de afspraak, telefonisch, per sms, whatsapp of e-mail, zijn afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij anders in overleg is overeengekomen.